ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR HET LEVEREN VAN COACHING DIENSTEN

Artikel 1 – Begrippen
1.1. Klant of Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan SoulHorses;
1.2. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door SoulHorses aangeboden diensten;
1.3. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie;
1.4. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.
1.5. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail, sms, Facebook Messenger, WhatsApp en andere sociale media.

Artikel 2 – Toepassing
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij SoulHorses
één partij is.
2.2 Klant en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een coaching schriftelijk met de
toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van de Deelnemer de overeenkomst met SoulHorses, dan staat deze derde ervoor in dat de Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Deelnemer.
2.4 Niet alleen SoulHorses maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de klant zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Klant en/of Deelnemer.

Artikel 3 – Geheimhouding
3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan
hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben. SoulHorses neemt de privacy van de Klant ernstig en gebruikt de persoonsgegevens van de klant enkel in het kader van de dienstverlening. SoulHorses houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens SoulHorses verwerkt en met welk doel, is te vinden in de Privacyverklaring, die iedereen steeds kan raadplegen op de website.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst tussen de Klant en/of Deelnemer en SoulHorses
4.1 De overeenkomst tussen de Klant en/of Deelnemer en SoulHorses komt tot stand wanneer de offerte van SoulHorses door de Klant voor akkoord getekend is en deze SoulHorses heeft bereikt of wanneer de Klant en/of Deelnemer zich online aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.
4.2 De Klant heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 5 – Coaching
5.1 De cursussen, workshops, evenementen en (groeps)trajecten gegeven door SoulHorses, zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
5.2 Indien de Deelnemer onder medische begeleiding staat (dit houdt in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts voor (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut, …) om een curcus/workshop/persoonlijke coaching te mogen volgen.
5.3 Indien de Deelnemer hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
5.4 Alle cursussen, workshops, evenementen en (groeps)trajecten zijn bedoeld voor persoonlijke
groei, ontwikkeling en het welzijn te bevorderen en zijn geen garantie op door de deelnemer verwachte resultaten. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te
vervangen en geeft dus ook geen resulaatverbintenis.
5.5 Wanneer Soulhorses overtuigd is, om welke reden dan ook, de Deelnemer niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt het traject voortijdig beëindigd. Omgekeerd kan ook de Deelnemer besluiten vroegtijdig met de coaching te stoppen.
5.6 Bij te laat komen op een fysieke afspraak, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De Klant betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.

Artikel 6 – Coaching met paarden
6.1 De kernwaarden van Soulhorses zijn: authentiek verbinden vanuit aandacht, aanwezigheid,
eerlijkheid, integriteit, gelijkheid en kwaliteit. We vragen ten allen tijden respect voor elkaar en de paarden. De accommodatie is een plaats waar velen tot rust komen. Soulhorses vraagt iedereen dit te respecteren en daarbij eventuele andere Deelnemers de tijd te geven om hun sessie op een rustige manier af te ronden.
6.2 Soulhorses adviseert om gemakkelijke kledij en stevig schoeisel te dragen, rekening houdend met de weersomstandigheden.
6.3 De Deelnemer blijft ten allen tijden aansprakelijk voor zichzelf. Hij/zij draagt zijn/haar eigen
verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens de (groeps)trajecten of workshops met paarden. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor letsel of schade toegebracht aan de paarden, materialen of de accommodatie.

Artikel 7. Prijzen en betaling
7.1 De prijzen van het volledige aanbod worden vermeld in euro, inclusief 21% BTW
7.2 De volledige betaling kan ter plaatse via Payconiq of overschrijving. Als de klant het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het groepsprogramma de verplichting tot betaling bestaan, tot alle termijnen zijn ingelost.
7.3 Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheid van 2 maanden.
Ze gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
7.5 De factuur dient betaald te worden binnen de termijn van 14 (veertien) kalenderdagen vóór het aanvangen van de sessie, of indien anders overeengekomen, na vervaldatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50€) als schadebeding.
7.6 De factuur wordt altijd verstuurd via e-mail.
7.7 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 (tien) dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren.

Artikel 8 – Annulaties
8.1 Workshop/dag, – event, teambuilding: bij annulatie tot 2 weken op voorhand is de klant 25% verschuldigd. Annuleert de Klant minder dan 1 week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd. De Klant kan zich wel laten vervangen op eigen initiatief.
8.2 Coaching: annuleert de Klant een coaching-sessie minder dan 24u op voorhand, dan wordt deze gerekend als zijnde gebruikte sessie en is deze te betalen.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Indien de Klant ontevreden zou zijn over het programma, een onderdeel van het (groeps)programma of de ondersteuning van SoulHorses, gelieve SoulHorses hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen via e-mail. SoulHorses ontvangt dan van de Klant een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat SoulHorses in staat is om te reageren en als de klacht gegrond is, om deze recht te zetten. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan Soulhorses niet in behandeling nemen.
9.2 Klachten dient de Klant binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald (groeps)programma of onderdeel van een (groeps)programma aan SoulHorses te melden. Indien de Klant de klacht later meldt, heeft de Klant geen recht meer op rechtzetting, vervanging of schadeloosstelling.
9.3 Ook als de Klant een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van SoulHorses
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige
andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van
de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
10.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, enzovoort, is uitgesloten.
10.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, dient de Klant Soulhorses eerst schriftelijk in gebreke te stellen, met een redelijke termijn, zodat SoulHorses in staat is om haar verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te recht te zetten, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 11 – Geschillen en Toepasselijk recht
11.1 In geval van betwistingen is uitsluitend de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.2 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Artikel 12 – Wijziging van de voorwaarden en Nietigheid
12.1 SoulHorses is bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na publicatie op de website.
12.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen SoulHorses en de Klant overeengekomen zijn.
12.3 De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De deelnemer erkent dat hij of zij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.