Huur Voorwaarden SoulHorses

1 Begrippen

1.1. Algemene voorwaarden SoulHorses. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n) en/of faciliteiten van SoulHorses .
1.4. Huurovereenkomst: Een tussen SoulHorses en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan SoulHorses toebehorende ruimte(n) en faciliteiten
1.5. Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur)overeenkomst gedurende welke huurder van SoulHorses ruimte(n) huurt.
1.7 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan door SoulHorses, in de breedste zin van het woord.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze algemene voorwaarden van SoulHorses.
2.3. SoulHorses heeft het recht de algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
2.4. De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op de website www.soulhorses.be.

3. Huur
3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging van SoulHorses, hierna vermeld als de Verhuurder
3.2 De Verhuurder stelt haar ruimte ter beschikking ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
3.3 Tot het gehuurde behoort uitsluitend de gereserveerde ruimte (de grote ruimte Pegasus op de 2de verdieping) en of faciliteiten welke in de overeenkomst staan vermeld.
3.4 Huur van de ruimte gaat per lesuur, dagdeel of bij afwijking zoals anders is afgesproken.
3.5. Aanvangstijden en eindtijden zijn vermeld op de website www.soulhorses.be onder Ruimte Huren.
3.6. De Huurder (diegene met wie SoulHorses een huurovereenkomst aangaat) dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en / of aankleding van de ruimte of testen van apparatuur, kunnen niet eerder plaatsvinden dan vanaf het aanvangstijdstip van de gedane reservering.
3.9. Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel of lestijd kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door de Verhuurder.
3.10 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkerende activiteiten lopen per seizoen.( 1 september tot 1 september)
3.11 De Huurder dient uiterlijk 8 weken voor het aflopen van het contract voor bepaalde tijd, aan te geven of hij de structurele activiteit voort wil zetten c.q. te willen verlengen.
3.12 Indien dit niet of niet tijdig is aangeven behoudt SoulHorses het recht de ruimte aan derden te verhuren.

4. Annulering
4.1. Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
4.2 Annlering van een huurovereenkomst is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de activiteit.
4.3 . Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur op doordeweekse dagen van 09.00-18.00 uur, om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan SoulHorses annuleringskosten ten bedrage van 30% van de zaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.
4.4. Indien huurder de huurovereenkomst welke betrekking heeft op zaalhuur op zaterdag of zondag, of in de avonduren vanaf 18.00 uur, om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan SoulHorses annuleringskosten ten bedrage van 50% van de zaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.

5. Betaling
5.1. Rekeningen ter zake van zaalhuur, catering, technische faciliteiten en overige kosten, dienen door huurders te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
5.2. Huurovereenkomsten zoals genoemd in artikel 3.10 worden gefactureerd in maandelijkse termijnen.
5.3. Alle prijzen met betrekking tot de zaalhuur zijn excl. BTW.
5.4. Voeding- en genotsmiddelen en of faciliteiten en diensten worden belast tegen het geldende wettelijke btw-tarief.

6. Gebruik van de gehuurde ruimten
6.1 Huurder dient er op toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.
6.2. Iedereen die de trap opgaat naar de verdiepingen dient beneden zijn schoenen uit te doen en deze te zetten in de hiervoor bestemde schoenenrekken in de gang.
6.3. Huurder dient de ruimte achter te laten in de staat en inrichting waarin hij het aantrof.
6.4. Voor wat betreft de inrichting: Tafels, stoelen en matjes en andere zaken op dezelfde plaats terug. Radiatoren op stand 1 zetten. Lichten uit en ramen dicht.
6.5. Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf gemeld te worden bij het personeel van SoulHorses.
6.6. Er mag in de gebouwen van SoulHorses niet gerookt worden. De huurders dienen hierop toe te zien. Ook is het gebruik van kaarsen NIET toegestaan. Waxinelichtjes mogen alleen in de daarvoor bestemde houders gebruikt worden en nooit op de vloer geplaatst worden. Het gebruik van lucifers is in alle gebouwen verboden.
Het gebruik van wierook is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde wierookhouder. Kaarsvet en brandvlekken op tapijt of op de inboedel van SouHorses dienen direct gemeld te worden. De schade als gevolg van vuur, kaarsvet of wierook wordt op de huurder verhaald.
6.7. In de gebouwen dient er rekening gehouden te worden met andere mensen die aan het werk zijn. Probeer daarom het praten/geroezemoes op de gangen en trappen zoveel mogelijk te beperken. Houd de deuren van werkruimten zoveel mogelijk gesloten, vooral bij muziek.
Het staat de huurder vrij gebruik te maken van de aanwezige audioapparatuur, doch hij/zij dient hierbij rekening te houden met andere huurders. Voor het produceren van veel geluid is ALTIJD de toestemming nodig van SoulHorses
6.8 Het gebruik in de groepsruimtes van koffie/thee en andere dranken is niet toegestaan. Therapeuten die 1 op 1 sessies geven, kunnen gratis koffie en thee bestellen bij de gastvrouw voor hen zelf en voor hun cliënten en mogen deze wel
mee naar boven nemen.
6.9 De gastheer/vrouw van SoulHorses opent de voor- en achterdeur van het pand ‘s ochtends en sluit ’s avond weer af. De voordeur van SoulHorses is overdag gewoon open en mensen kunnen zonder aan te bellen binnen stappen
6.10 De bar van SoulHorses wordt elke dag bemand door gastvrouwen en –heren. In schoolvakanties hebben zij vrijaf. SoulHorses geeft haar huurders tegen betaling van een borg van 35 euro een sleutel in bruikleen, zodat zij altijd binnen kunnen mocht er geen gastvrouw/heer aanwezig zijn.
6.11 Het is huurder en cursisten niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door SoulHorses.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door de huurder noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor materiele schade ten gevolge van verblijf bij SoulHorses, als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
7.2. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, veroorzaakt ten gevolge van eigen schuld van huurder of van personen de vanwege en met toestemming van huurder in of bij het gehuurde goed verblijven.
7.3. Huurder zal ten genoegen van verhuurder zorgdragen voor verzekering van de uit bovenvermelde aansprakelijkheid voortvloeiende risico’s.
7.4. SoulHorses behoudt zicht het recht achtergebleven goederen te verwijderen zonder dat SoulHorses aansprakelijk is voor diefstal of beschadiging.

8. Overmacht
8.1. SoulHorses is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan zaken als brand, gebreken aan het gebouw, verwarmingsproblemen, geluidsoverlast, planningsproblemen e.a.
8.3. Verhuurder zal trachten in het geval van overmacht een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

9. Ontbinding van een overeenkomst
Het per direct ontbinden van de huurovereenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
1. Het niet nakomen van verplichtingen zoals vastgelegd in de huurvoorwaarden
2. Wangebruik door huurders (of gebruikers) van de ruimten
3. Overlast door huurders aan andere huurders van SoulHorses.
4. Gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de huurder.
5. Bij onoplosbare onenigheid en/ of geschillen.